Chúng tôi lưu lại tất cả những bài viết của các vị bác sĩ, khoa học gia về vấn đề "Tế Bào Gốc Stem Cell" trong ngành thẩm mỹ đang quảng cáo rầm rộ trong cộng đồng VN trong thời gian gần đây. vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quí vị biết có bài báo nào liên quan đến chủ đề này:

Câu chuyện Thầy Lang: Mỹ phẩm "Stem Cells" (Bs. Nguyễn Ý Đức)
- Liệu pháp tế bào gốc ứng dụng trong thẩm mỹ: Khoa học hay thương mãi?  (Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ)
Khoa học giả hiệu về liệu pháp tế bào gốc trong thẩm mỹ  (Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ)