Mạch Sống, 30/10/2015

Ride The Thunder, based on a true story of heroism and of brotherhood between American and South Vietnamese soldiers, will come to local theaters in Dallas - Fort Worth on October 30 - November 11, 2015

Come to watch this jewel of Vietnam War films and meet author and producer Richard Botkin, movie star Kieu Chinh, and many fellow Americans and Vietnamese Americans.

For tickets, contact Dan Tran: 817-726-8253.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I1gjWbWdyu0

Cưỡi Ngọn Sấm, dựa trên một câu chuyện thật về lòng can đảm và về tình huynh đệ giữa những chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà, sẽ được trình chiếu tại vùng Dallas - Fort Worth từ ngày 30 tháng 10 đến 11 tháng 11.

Hãy đến xem cuốn phim quý về chiến tranh Việt Nam và gặp tác giả và nhà sản xuất phim Richard Botkin, nữ tài tử Kiều Chinh, và những người bạn Mỹ và Mỹ gốc Việt.

Để mua vé, xin liên lạc Dũng Trần: 817-726-8253.


Tin liên quan:

- Ride The Thunder Và Những Hạt Sạn Khó Nuốt!

- Cảm Tưởng Sau khi xem phim “Ride The Thunder”