Vô Cùng Thương Tiếc
Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
(1933-2016)

http://dongnaicuulong.org/

 

caopho ntl

Tang lễ sẽ được cử hành tại:

Peek Funeral Home, Phòng số 1

7801 Bolsa Avenue

Westminster, CA 92683

(714) 893-3525

* Ngày Thứ Sáu, 2 Tháng 9 năm 2016:

–  9:00-11:00: Lễ Nhập Quan, Phát Tang

– 11:00-14:00: Thăm viếng

– 16:00-16:30: Lễ Phủ Cờ

– 16:30-17:00: Lễ Cầu siêu

– 17:00-20:00: Thăm viếng

 

** Ngày Thứ Bảy, 3 tháng 9 năm 2016

10:00-10:30: Cầu siêu

10:30-16:00: Tham viếng

16:00-16:30: Cầu siêu

16:30-20:00: Thăm viếng

 

*** Ngày Chủ Nhựt, 4 tháng 9 năm 2016:

9:00-9:30: Cầu siêu

9:30-1:30PM: Lễ Truy Điệu

1:30PM-1:50PM: Di quan

1:50PM-2:15PM: Hỏa táng

California, ngày 21 tháng 8 năm 2016

TM Ban Tổ Chức Tang Lễ Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

Hội Lăng Ông Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Đốc Sự Châu Văn Đễ


Điện thoại liên lạc:

Châu Văn Đễ (714) 588-9598

Phạm Văn Tú (657) 322-2015

Cao Minh Châu (805) 304-5693

Nguyễn Thành Điểu (213) 631-1060

Hoa Thế Nhân (949) 274-2456

Nguyễn Quang Bâng (714) 688-6075

Vương Huê (714) 417-4854