Thời gian:  Từ 9:30am đến 4:00pm, ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm:  Ngã tư Euclid Street và Business Center Parkway, Garden Grove, California.

(14291 Euclid Street, Garden Grove, CA 92834)