Ủy Ban chống CS và Tay sai xin thông báo: vịệc thắp nến cầu nguyện cho chiến sĩ Lý Tống tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ tối thứ Bẩy 16-06-2012 sẽ được dời lại lúc 9 giờ tối thứ Năm 21-06-2012 trước giờ phái đoàn nam Cali xuất phát đi San José tham dự phiên Tòa xử chiến sĩ Lý Tống, điạ điểm xuất phát: khu parking đậu xe của Hội Đền Hùng Hải Ngoại cũng là trụ sở của CĐNVQG Nam Cali. Đồng hương nào muốn tham dự chuyến đi San José để yểm trợ tinh thần Lý Tống xin tiếp tục liên lạc tại các số phone như sau:

Ô. Hồ Thăng: 714-548-7341

Ô. Đinh Quang Truật: 714-616-8682

TM Ủy Ban chống Cs và Tay Sai

Phan Kỳ Nhơn 714-548-0440